17
pa

Syntetyczne tworzywa sztuczne, jak np. plastik, wytwarza się z paliw kopalnych, takich jak: ropa naftowa i gaz. Powstały one ze szczątków martwych organizmów w odległej przeszłości geologicznej.

Przemysł tworzyw sztucznych sięga zazwyczaj po ropę naftową albo gaz ziemny, które są wydobywane z wnętrza Ziemi i transportowane do rafinerii.

Przemysł tworzyw sztucznych – destylacja frakcyjna

W rafinerii ropę naftową rozdziela się na poszczególne składniki, a to wszystko na podstawie wagi oraz temperatury wrzenia. Cały ten proces rozpoczyna się od podgrzania ropy w piecu. Następnie dochodzi do destylacji frakcyjnej, która polega na oddzieleniu mieszaniny związków chemicznych. Ogrzewanie mieszaniny przemysł tworzyw sztucznych wykorzystuje do tego, aby każda frakcja odparowała, a następnie skropliła się we własnym przedziale.

Powstawanie tworzyw sztucznych – krakowanie

Do produkcji tworzywa sztucznego wykorzystuje się naftę (która ma znacznie szersze zastosowanie, np. do produkcji rozcieńczalników do farb czy środków czyszczących). Jednak w tworzywach sztucznych, aby je wyprodukować, jest konieczny dalszy rozkład nafty noszący nazwę krakowanie. W ten sposób powstają węglowodory: etylen, propylen oraz butylen.

Reakcje addycji, kondensacji lub polimeryzacji

Następny etap to reakcja addycji lub kondensacji. Obydwa typy reakcji wykorzystują różne katalizatory, aby z otrzymanych wcześniej węglowodorów powstały różne rodzaje tworzyw sztucznych. Warto zaznaczyć, iż na tym etapie plastiku nie formuje się jeszcze w konkretne kształty, np. opakowań, ale w granulki. Te zostają przetapiane w innych fabrykach. Z kolei polimery biodegradowalne, które mają właściwości biodegradacji – rozkładu biologicznego, powstają w procesie polimeryzacji.

Przemysł tworzyw sztucznych – recykling

W produkcji tworzyw sztucznych bardzo ważną rolę odgrywa również recykling tworzyw sztucznych.  Plastikowe odpady należy poddawać recyklingowi, aby w ten sposób otrzymać regranulat, który może mieć udział w powstawaniu różnych rodzajów plastiku, w tym tworzyw termoplastycznych. Podzielony plastik poddaje się wstępnemu rozdrabnianiu, później dokładnemu myciu oraz suszeniu. Dzięki temu oddziela się od niego zanieczyszczenia. Następnie surowiec przepuszcza się przez młyn domielający, który tworzy tzw. przemiał. W dalszej kolejności prowadzi się obróbkę termiczną tego przemiału w wytłaczarce.

Ostatni etap produkcji plastiku

Uzyskany dzięki recyklingowi materiał – regranulat często łączony jest z granulatem, który powstał w wyniku reakcji addycji lub kondensacji. To odbywa się w fabrykach, które produkują konkretne produkty z plastiku. W ten sposób powstają różne rodzaje tworzyw sztucznych.

Comments are closed.