13
cze

W ramach przemysłowej działalności człowieka powstaje wiele kłopotliwych odpadów, które przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Jednym z nich są pozostałości poprodukcyjne, które należy odpowiednio utylizować. Jak powinna przebiegać utylizacja odpadów poprodukcyjnych i co się do nich zalicza – podpowiadamy w artykule.

Czym są odpady poprodukcyjne?

Z definicji odpadów poprodukcyjnych, znajdującej się w ustawie z 14 grudnia 2012 r o odpadach., wynika, że za odpady uznajemy każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Zaliczamy do nich reszty materiałów, powstających w procesie produkcji, które nie stanowią wytworów ubocznych. Ważne jest, że odpadami poprodukcyjnymi nazywamy pozostałości, które nie znajdują żadnego zastosowania w przedsiębiorstwie.  Odpad poprodukcyjny powstaje na skutek przemysłowej lub wytwórczej działalności człowieka, a zakwalifikowanie ich do tej kategorii sprawia, że firma musi uwzględnić odpady w ramach ewidencji lub odpowiednie je magazynować wraz z innymi odpadami.

Do odpadów poprodukcyjnych, które powinny przejść prawidłową utylizację zalicza się m.in. odpady tworzyw sztucznych, mineralne i metaliczne oraz również substancje ochrony roślin, produkty farmaceutyczne czy odpady opakowaniowe lub tekstylne.

Jak poprawnie przeprowadzić utylizację odpadów poprodukcyjnych?

Odpady tego typu mogą posiadać szkodliwe substancje, które będą zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Oznacza to, że nie powinny mieć kontaktu np. z wodami gruntowymi. Niewłaściwe magazynowanie lub wyrzucenie może spowodować przedostanie się do obiegu wody np. metali ciężkich, które są zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka. Odpady poprodukcyjne mogą też być łatwopalne, przez co są również niebezpieczne dla środowiska, dlatego tak ważny jest odpowiedni recykling odpadów.

Powinien on zostać przygotowany przez firmy, które się w tym specjalizują. To one organizują transport kontenerów, transportują odpady oraz przeprowadzają właściwością utylizację tworzyw sztucznych. Warto skorzystać z usług takich jak skup plastiku. Przedsiębiorstwa tego typu dysponują specjalistycznym sprzętem służącym do przetwarzania odpadów. Dodatkowo posiadają niezbędne uprawnienia do unieszkodliwiania czy prowadzenia odzysku surowców. Przekazanie wyspecjalizowanemu podmiotowi odpadów do utylizacji musi znaleźć swoje potwierdzenie w postaci karty przekazania odpadu zarejestrowanej w internetowej Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami

Comments are closed.